Reklamacje

 1. Klient ma prawo zwrócić Produkt wyłącznie w przypadku niezgodności Produktu z umową.
 2. Klient zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sklep załączając szczegółowy opis niezgodności Produktu z umową.
 3.  Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia  sprzedającego o wadzie w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
 4. Aby dokonać reklamacji zakupionego w Sklepie Produktu należy niezwłocznie przesłać informację o planowanej reklamacji za pośrednictwem wiadomości email na adres abstrawear03@gmail.com oraz należy wypełnić formularz reklamacji dostępny pod linkiem: formularz. Formularz należy wypełnić, wydrukować, własnoręcznie podpisać i dołączyć do Produktu, który Klient chce poddać reklamacji a następnie wysłać na adres: Abstrawear, ul. Byczyńska 3, 04-310, Warszawa
 5. Formularz reklamacji musi zawierać:
  •  Pełne dane Klienta reklamującego produkt (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail)
  • Numer zamówienia
  • Powód reklamacji Produktu wraz z pełną argumentacją
  • Żądanie ze strony Klienta
  • Nazwę banku i numer konta bankowego, na który ewentualnie zostanie zwrócona płatność dokonana za Produkt
 1. Sklep zobowiązuje się naprawić lub wymienić Produkt na nowy w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji.
 2. Uznanie reklamacji powoduje naprawienie lub wymianę Produktu na inny, w przypadku gdy będzie to nie możliwe np. z powodu wyczerpania zapasów, Sklep zaoferuje Klientowi zwrot równowartości ceny Produktu  lub inny dostępny Produkt.
 3. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwraca koszty odesłania reklamowanego Produktu Klientowi. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.
 4. W przypadku nie uznania reklamacji przez Sklep, reklamowany produkt zostaje odesłany na koszt Klienta.
 5. Reklamowany produkt oraz dołączony do niego formularz reklamacji należy odesłać na adres: Abstrawear, ul. Byczyńska 3, 04-310, Warszawa
 6. Nie podlegają reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie abstrawear.com ,które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

---
Formularz reklamacyjny - [link]